จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ((( ดูวิธีลดค่า BOD สูงๆในบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ )))
ReadyPlanet.com
จะลดค่า BOD สูงๆในบ่อบำบัดน้ำเสียได้อย่างไร

     

                  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ( จุลินทรีย์ที่มีประโยชนชน์ในการย่อยสลายของเสีย ) คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียและในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ เป็นตัวจักรที่สำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียจากทุกๆแหล่งและทุกๆระบบบำบัด 

มาลดค่า  BOD และเพิ่มค่า DO ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม Kasama ) ได้ประโยชน์ทั้งการลดค่า  BOD , SS , TDS , FOG ย่อยสลายของเสียต่างๆ และการกำจัดกลิ่นในบ่อบำบัดน้ำเสียในคราวเดียวกัน

ค่า BOD เป็นตัวชี้วัดทั้งค่ามาตรฐานน้ำดี  -  น้ำเสีย ทั่วๆไป และค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะกับบ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง ล้วนต้องใช้ค่า BOD เป็นตัวชี้วัดค่าของน้ำเสียที่เกิดขึ้น น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย ( ก่อนปล่อยทิ้ง ) ต้องผ่านการเช็คค่า  BOD ก่อนปล่อยทิ้ง ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง ( ก่อนปล่อยทิ้ง ) โดยทั่วๆไปจะไม่เกิน  20  มิลลิกรัม/ลิตร ถ้าค่า BOD เกินกว่า  20 มก./ล ต้องทำการปรับปรุงและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของท่าน

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าค่า  BOD  ยิ่งสูงมากเท่าใด ( สูงกว่า 100 มก./ล ) แสดงให้เห็นถึงน้ำเสียยิ่งวิกฤตมากขึ้นเพียงนั้น ต้องรีบแก้ไขและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเร่งด่วน และเป็นสัญญาณหน่วยงานของเรากำลังปล่อยมลภาวะและมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะ กำลังทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์  ค่า BOD เป้นตัวชี้วัดถึงสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียนั้นๆได้ดี ยิ่งมีสารอินทรีย์ละลายเจือปนอยู่ในน้ำเสียมากเท่าใด ก็จะทำให้ค่า BOD เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย จึงต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายมากขึ้นตามปริมาณของเสีย โดยเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย จุลินทรีย์ก็ต้องใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น ถ้าค่า BOD น้อยหรือต่ำ แสดงให้เห็นว่าในน้ำเสียมีสารอินทรีย์เจือปนอยู่น้อย จุลินทรีย์ย่อยสลายก็จะทำงานย่อยสลายตามปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น จึงใช้ปริมาณออกซิเจนน้อยตามไปด้วยเช่นกัน การควบคุมปริมาณของออกซิเจนในบ่อบำบัดน้ำเสีย ( บ่อเติมอากาศ ) ไม่ให้ต่ำมาก ( ต่ำกว่า 3 mg/l ) ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจเช็คค่า DO อยู่เป็นประจำ

แล้วจะทำการลดค่า  BOD  ได้อย่างไร ? 

BOD (Biochemical Oxygen demand) คือ ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการนำไปใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย น้ำที่มี BOD เกิน 100 มก./ล เป็นน้ำเสีย  น้ำที่มี BOD สูง แสดงว่ามีสารอินทรีย์เจือปนอยู่ในน้ำเสียนั้นในปริมาณที่มาก จุลินทรีย์จึงต้องใช้ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ ( O2 ) เพื่อใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์เหล่านั้นและการดำรงชีพ

การแก้ไขปัญหาค่า BOD สูงในบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบสามารถทำได้และแก้ไขได้  ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจในเรื่องของค่า BOD ก่อน   BOD เป็นค่าพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมากในระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย เป็นตัวเอกในระบบบำบัดและการบำบัดน้ำเสียก็ว่าได้ เพราะค่า BOD เพียงตัวเดียวสามารถบอกเรื่องราวหลายๆอย่างในระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสีย

ที่มาของ BOD มีต้นกำเนิดและมีที่มาอย่างไร ?

BOD หรือ Biochemical Oxygen demand แปลแบบง่ายๆก็คือ ปริมาณของออกซิเจนที่จุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายของเสียต่างๆ ( จุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ) ต้องการนำไปใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย ( ที่เป็นสารอินทรีย์ ) ยิ่งของเสียที่เป็นสารอินทรีย์เจือปนอยู่ในน้ำเสียมีปริมาณมาก ก็จะส่งผลให้ค่า BOD มากหรือสูงตามไปด้วย สารอินทรีย์ต่างๆในน้ำเสียมีหลายชนิด ทั้งประเภทละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำเสีย เช่น กลูโคสและอื่นๆ และสารอินทรีย์ที่อยู่ในรูปของสารแขวนลอย Suspended Solids : SS  ) และของแข็งที่ตกตะกอน ( Settleable Solids : SS  ) นั่นเอง  ของแข็งแขวนลอยและของแข็งที่ตกตะกอน (  Suspended Solids และ Settleable Solids ) ส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ที่จับตัวกันมีขนาดใหญ่ ( ในบ่อเกรอะเรียกว่า ตะกรัน ) ซึ่งมีทั้งประเภทจมน้ำและลอยอยู่บนผิวน้ำ สารอินทรีย์ที่เป็นของแข็งเหล่านี้จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายให้มีโมเลกุลเล็กลงเรื่อยๆ จึงส่งผลทำให้สารอินทรีย์เจือปนในน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นที่มาของค่า  BOD สูงอีกประการหนึ่ง ยิ่งละลายสารอินทรีย์ที่เป็นของแข็งทั้งชนิดสารแขวนลอยและสารตกตะกอนได้มากเท่าใด ก็จะส่งผลให้ค่า BOD สูงมากขึ้นตามไปด้วย ( ในช่วงแรกๆ ) ถ้าไม่มีจุลินทรีย์ย่อยสลายค่า  BOD ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีลดลง

การกำจัดค่า   BOD ที่สูงๆ ทำอย่างไร ? 

ในการจัดการหรือกำจัดค่า  BOD ที่มีค่าสูงๆ อย่างน้อยทำได้  2  ประการดังต่อไปนี้ . -

1.  การกำจัด  BOD ที่สูงทางด้านกายภาพ โดยการตกตะกอน แยกของเสียที่มีขนาดใหญ่ออกจากน้ำเสีย การใช้ฟิลเตอร์กรองเป็นลำดับชั้น ตั้งแต่กรองหยาบ ไปถึงกรองละเอียด ( ระดับไมครอน ) จนกว่าจะลดค่า SS ได้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลโดยรวมต่อการลดค่า TDS โดยอัตโนมัติ (Total Disolved Solids) คือค่ารวมของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด มีหน่วยเป็นมิลลิกรัม/ลิตร  รวมไปถึงไขมันต่างๆ ( Fat  Oil &  Grease : FOG ) ในการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพด้วยวิธีการแยกของเสียออกจากน้ำเสียในขั้นต้นนี้ จะช่วยลดค่า BOD ได้มากพอสมควร ไม่เป็นภาระหนักมากของจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อเติมอากาศ ช่วยลดตะกอนส่วนเกินบางส่วนไปโดยอัตโนมัติ

2. การกำจัดค่า  BOD  ที่สูงๆด้วยวิธีชีวภาพ ซึ่งเป็นการกำจัดหรือบำบัดของเสียในน้ำเสียขั้นสุดท้าย นั่นก็คือ การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียนั่นเอง เป็นหน้าที่ของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายโดยตรง ของเสียต่างๆในโลกใบนี้จะถูกย่อยสลายโดยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ในธรรมชาติ ถ้าปราศจากจุลินทรีย์ย่อยสลายนี้ของเสียและน้ำเสียคงล้นโลกไปนานแล้ว จุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายจะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ( ทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ) การย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียของจุลินทรีย์จะส่งผลให้ของเสียต่างๆในน้ำเสียลดลง ( สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ) จึงส่งผลทำให้ค่า  BOD  ลดลงไปด้วยโดยอัตโนมัติ  ดังสมการข้างล่างนี้

   สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ( ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ) จะแปรเปลี่ยนสภาพของเสียในน้ำเสียได้ออกมาเป็น ->>   CO2 + น้ำ  +  พลังงาน  จะเห็นว่าสสารต่างๆที่ถูกย่อยสลายจะแปรเปลี่ยนสภาพจากของเข็งไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) และ น้ำ กับ พลังงาน 

ของแข็งที่เป็นสารอินทรีย์ในน้ำเสียหายไป จึงส่งผลให้ค่า  BOD ลดลงไปด้วย ส่วน BOD จะลดลงมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการจุลินทรีย์ในระบบให้มีปริมาณมากพอที่จะย่อยสลายของเสียต่างๆให้ได้รวดเร็วมากที่สุดหรือไม่

 การลดค่า  BOD ให้ได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับสิ่งใดหรือปัจจัยใดบ้าง ?

1. ความหนาแน่นหรือปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย  ถ้าในน้ำเสียนั้นๆมีปริมาณกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายมีมากพอที่จะย่อยสลายของเสียต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ในการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียต้องใช้เวลาในการย่อยสลาย ถ้าปริมาณจุลินทรีย์มีน้อยกว่าของเสีย จุลินทรีย์ก็จะย่อยสลายของเสียไม่ทัน อาจทำให้เกิดภาวะน้ำเน่าเสียมากขึ้นได้ ดังนั้น ต้องเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ให้กับระบบให้มากขึ้น จุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) มีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก และกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย

2. การใช้ฟิลเตอร์กรองสสารในน้ำเสียมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งกรองหยาบและกรองละเอียด เพื่อกรอง TDS ( ตะกอนแขวนลอยSS , ตะกอนหนัก SS  , ไขมันและน้ำมัน FOG  ) ออกจากน้ำเสียให้ได้มากที่สุด จะส่งผลต่อค่า  BOD ในระบบลดลงในระดับหนึ่ง

     

มาลดค่า BOD ด้วยวิธีชีวภาพแบบธรรมชาติที่ใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดและย่ยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย โดยใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ( ไม่ดึงออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียมาใช้งาน ) และสามารถทำงานแบบคู่ขนานไปกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนได้ดี จุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีปริมาณความหนาแน่นและความเข้มข้นของจุลินทรีย์สูง ไม่เก่าเก็บ แอคทีฟสูง ทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียได้ทันที มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการลดค่า BOD ทำได้อย่างไร ?  

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย สามารถทำงานย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียได้ทั้งในสภาวะที่น้ำเสียนั้นๆมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนเลย ซึ่งจะไม่เหมือนกับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักที่ขาดออกซิเจนหรือในน้ำเสียมีออกซิเจนน้อยก็อยู่ไม่ได้ ( ตายยกบ่อ ) แต่ทำหน้าที่ย่อย, สลายของเสียต่างๆในน้ำเสียได้เหมือนกัน ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่วิกฤตได้เป็นอย่างดี การย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะส่งผลให้ค่า BOD , SS , TDS และ FOG  ลดลงเหมือนกรณีการใช้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน ตามสมการด้านล่าง

     

 จุลินทรีย์หอม Kasama เน้นการนำไปใช้งานและใช้ประโยชน์หลักๆดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบตามแหล่งต่างๆ เช่น เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย  เติมบ่อเกรอะ 

2.  ใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์

ประโยชน์ของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) 

-  ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ  เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะ

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร

มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

ราคาจำหน่าย ขนาด 20  ลิตร  แกลลอนละ  1,200  บาท 

 จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ  

  

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมสำหรับบำบัดน้ำเสีย  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ          

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...