จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆแห่ง
ReadyPlanet.com
ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย

  

                 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ( จุลินทรีย์ที่มีประโยชนชน์ในการย่อยสลายของเสีย ) คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียและในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ เป็นตัวจักรที่สำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียจากทุกๆแหล่งและทุกๆระบบ 

เพิ่มค่า DO และลดค่า  BOD  ในบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียด้วย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียทำให้ค่า  SS , TSของแข็งลด ส่งผลให้ค่า BOD ลดลงไปด้วย )

BOD และ DO  คือตัวชี้วัด  น้ำดี  หรือ  น้ำเสีย โดยเฉพาะในบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆแห่ง

 ค่า BOD สูงมาก  แสดงว่าในน้ำเสียนั้นมีสารอินทรีย์เจอปนอยู่ในปริมาณมาก ถ้า BOD > 100 mg/l คือ น้ำเน่าเสีย

ค่า DO เป็น ศูนย์  คือ น้ำเน่าเสีย สิ่งมีชีวิตที่ใช้ออกซิเจนอยู่ไม่ได้ ( ยกเว้นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช้ออกซิเจน )

ในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบและบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆแห่ง สิ่งที่ขาดไม่ได้ในระบบก็คือ ค่าพารามิเตอร์ที่มีชื่อว่า  BOD  และ  DO  ทั้งสองตัวนี้มีความสำคัญอย่างไรติดตามอ่านเนื้อหาต่อไปนี้

1.  ค่า  BOD ( Biochemical Oxygen demand )คือ ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการนำไปใช้ในการดำรงชีพและการย่อยสลายสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในน้ำ ( น้ำเสีย ) น้ำที่มี BOD เกิน 100 มก./ล เป็นน้ำเสีย น้ำที่มี BOD สูง แสดงว่ามีสารอินทรีย์ต่างๆเจือปนอยู่ในน้ำเสียนั้นในปริมาณที่มาก จุลินทรีย์ต้องใช้ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำนั้น ( O2 ) เพื่อใช้ในการดำรงชีพและการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำนั้น ค่า BOD เป็นอีกหนึ่งค่ากำหนดพารามิเตอร์ในหลายๆค่าสำหรับใช้วัดคุณภาพน้ำดีและน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลก เป็นตัวชี้วัด น้ำดี หรือ น้ำเสีย อีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมากในระบบบำบัดน้ำเสีย

สำหรับน้ำอุปโภคที่เราใช้กันทั่วๆไปจะมีเกณฑ์มาตรฐานค่า  BOD ประมาณ  5-8 mg/l หรือ 5-8 ppm. 

สำหรับน้ำทิ้ง ( น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ) จะมีค่ามาตรฐานน้ำทิ้งค่า  BOD  เฉพาะค่าจากแต่ละแหล่งไม่เท่ากัน เช่น ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆไป ค่า BOD ไม่เกิน  20 mg/l  ในขณะที่ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง BOD จากอาคารชุดที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 100 - 499 ห้องจะมีค่า  BOD ไม่เกิน 30 mg/l   เป็นต้น 

ค่า  BOD  บอกอะไรเราบ้าง ?

- บอกถึงคุณภาพน้ำที่ตรวจสอบว่าเป็น น้ำดี หรือ น้ำเสีย  ถ้าค่า  BOD  >= 100 mg/l  ถือว่าเป็น น้ำเสีย   ถ้าค่า  BOD  <  100 mg/l  ถือว่าเป็นน้ำดี ( น้ำทิ้งที่เริ่มดี ) 

- ถ้าค่า  BOD สูงขึ้นในน้ำเสีย แสดงให้เห็นว่าในน้ำเสียนั้นๆมีปริมาณสารอินทรีย์เจือปนมาก เช่น ค่า  BOD  200 , 1000 , 5000 , 10000 , 50000  เป็นต้น จะเห็นได้ว่าค่า BOD ยิ่งสูงมากเท่าใดก็แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณสารอินทรีย์เจือปนอยู่ในน้ำเสียนั้นๆมากขึ้นตามลำดับ

- ระบบบำบัดน้ำเสียเริ่มมีปัญหาแล้ว ถ้าค่า  BOD สูงๆ สาเหตุอาจจะมาจากทางกายภาพ หรือทางชีวภาพ หรือทางเคมี  ซึ่งเป็นไปได้ในทุกด้าน 

-  บอกประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของท่านว่า มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ดีมากน้อยแค่ไหน ( บำบัดน้ำเสียได้ผ่านเกณฑ์หรือไม่ )
 
- น้ำเสียที่มีค่า BOD สูงๆจะมีความเป็นกรดสูง ( pH ต่ำ )

- ค่า BOD สูงๆ ส่งผลให้ค่า  pH ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนตายเกลี้ยงบ่อบำบัด 

2.  ค่า  DO  (  Dissolved  Oxygen ) คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ค่ามาตรฐานของน้ำที่มีคุณภาพดี ( น้ำดีที่ใช้อุปโภค ) โดยทั่วไปจะมีค่า DO ประมาณ 5-8 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ 5-8 ppm. 

สำหรับน้ำทิ้ง ( น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ) ค่า  DO >=  3  mg/l  ขึ้นไป แต่ในค่าพารามิเตอร์มาตรฐานน้ำทิ้งทั่วๆไปไม่ได้นำค่า  DO ไปบรรจุไว้แต่มีประโยชน์ในการประเมินค่า น้ำดี หรือ น้ำเสีย ได้เป็นอย่างดี  ถ้าค่า  DO <  3 mg/l  หมายถึง น้ำเริ่มเน่าเสีย ยิ่งค่า DO ลดลงมากๆ น้ำจะยิ่งทวีเพิ่มความเน่าเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้น  นี่คือประโยชน์ของ  DO 

ค่า  DO  บอกอะไรให้เราบ้าง ?

- น้ำที่เราตรวจสอบนั้นเป็น น้ำดี หรือ น้ำเสีย

- ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำนั้นๆมีมากหรือมีน้อย

- ถ้าในน้ำนั้นๆมีปริมาณออกซิเจนมาก กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการดำรงชีพและย่อยสลายของเสียก็จะเจริญเติบโตขยายตัวได้ดี ส่งผลดีต่อระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสีย

- ในทางตรงข้าม ถ้าในน้ำนั้นๆแทบจะไม่มีออกซิเจนเลย น้ำนั้นก็จะกลายเป็นน้ำเสียทันที สิ่งมีชีวิตที่ใช้ออกซิเจนบางชนิดตายเรียบทั้งหมด

- ถ้าค่า  DO ต่ำมากๆ จะทำให้เห็นค่า  BOD  สูงขึ้นชัดเจน

- ค่า DO  ต่ำมากๆ จะส่งผลให้ค่า  pH  ลดลงอย่างมาก

- จุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักตายยกบ่อ ทำให้บ่อบำบัดเกิดน้ำเน่าเหม็นอย่างรวดเร็ว

  สรุปโดยรวม

ในการพิจารณาดูว่าน้ำจากแหล่งใดเป็น น้ำดี หรือ น้ำเสีย ในเบื้องต้นสามารถดูได้จากค่า  BOD และ ค่า DO  เป็นหลักซึ่งมีความแม่นยำสูง

จะทำการเช็คค่าระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้น สามารถเช็คได้จากค่า  BOD และ DO  ในแต่ละวัน จะทำให้ท่านรู้ถึงสุขภาพของระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียของท่านได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เครื่องวัดค่า BOD และ DO ระบบดิจิตอลได้ทันที ทราบผลทันที  ไม่ต้องรอนานเข้าห้องปฏิบัติการให้เสียเวลาเหมือนสมัยก่อน ( นอกจากเช็คค่าพารามิเตอร์เต็มรูปแบบจากห้องปฏิบัติการ ) 

ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆแห่ง ทุกๆแหล่งควรมีการเช็คหรือทำการตรวจสอบค่า  BOD และ DO เป็นประจำทุกๆวัน จะทำให้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรู้ถึงปัญหาต่างๆ แก้ไขปัญหาได้แบบตรงจุด เพราะมีข้อมูลของระบบอย่างต่อเนื่อง เป็นผลดีต่อองค์กรและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในด้านการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียโดยไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ทำงานได้ทั้งในสภาวะไร้อากาศและมีอากาศ ดังนั้น ถึงแม้ในบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียไม่มีออกซิเจนเลย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำงานย่อยสลายของเสียในน้ำเสียได้ตามปกติ ซึ่งสามารถนำมาทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนได้ทันที ในกรณีที่บ่อบำบัดน้ำเสียมีปริมาณออกซิเจนน้อย บ่อบำบัดลึกและอับอากาศออกซิเจนเข้าไปไม่ถึง เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้งานหลักๆดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียตามแหล่งต่างๆ เช่น เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย  เติมบ่อเกรอะ 

2.  ใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ  เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะ

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่าย ขนาด 20  ลิตร  แกลลอนละ  1,200  บาท   

จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ 

 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมสำหรับบำบัดน้ำเสีย  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ          

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...