จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ((( ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย / ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ))) จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกัน
ReadyPlanet.com
จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

                  

การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะนำจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียไปใช้งาน ควรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่จะนำไปใช้งานในแต่ละด้าน การใช้เป็นและใช้ถึง ใช้อย่างถูกต้องและตรงจุด จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานจริง

ร้านบางกอกโปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียชนิดมีกลิ่นหอมเข้มข้นสูง ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกัน จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย โปรดระวังของลอกเลียนแบบและแอบอ้าง

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้ออกซิเจน และ กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งมีอยู่แบบกระจัดกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ

ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่มากกว่า 90% จะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ( Activated  Sludge : AS ) ในการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีนั้น ขั้นตอนสุดท้ายหรือแทบทุกๆขั้นตอน ล้วนต้องอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายในการบำบัดน้ำเสียทั้งสิ้น ซึ่งจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียจะต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียเท่านั้น ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่มดังต่อไปนี้คือ 

1. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียชนิดที่ใช้ออกซิเจน ( Aerobic  Bacteria )  จุลินทรีย์ย่ยสลายกลุ่มนี้ขาดออกซิเจนไม่ได้ การบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบจะนิยมใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้เป็นหลัก เพราะสามารถดึงมาใช้งานย่อยสลายได้ง่ายกว่ากลุ่มที่ 2

2. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน ( Anaerobic  Bacteria ) จุลินทรีย์กลุ่มนี้อยู่ได้ทั้งในสภาวะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนในน้ำเสีย ดึงไปใช้งานค่อนข้างยากนอกจากสังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการจึงจะได้ปริมาณตามความต้องการ

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) ทั้ง 2 กลุ่มนี้ มีอยู่กระจัดกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ และมีอยู่ในธรรมชาติประมาณ 10% ของจุลินทรีย์ทั้งหมดในโลกใบนี้ ให้ประโยชน์ในหลายๆด้าน เป็นประโยชน์ต่อพืชและสัตว์ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของโลก ช่วยลดมลภาวะและมลพิษต่างๆเป็นอย่างดี จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ทำงานได้ทั้งในสภาวะไร้ออกซิเจนและมีออกซิเจน สามารถทำงานร่วมกับจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนได้ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย สามารถใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสียได้ในทุกๆจุดของบ่อบำบัด ( ทุกๆบ่อบำบัด ) ที่กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเข้าไปย่อยสลายของเสียไม่ถึง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะช่วยย่อยสลายของเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสียในจุดใด ? 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย รวมถึงมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นได้ดี ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายสายพันธุ์ที่นำมารวมไว้ในที่เดียวกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน ในที่นี้จะเน้นไปในเรื่องของการนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย สามารถใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใดบ้าง ?

- ในบ่อรับน้ำเสียรวมบ่อที่ 1 ซึ่งในบ่อนี้มีจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเบาบางมีน้อย แต่ของเสียมีมาก เพราะเป็นบ่อรวมรับน้ำเสียจุดแรก การเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อนี้จะได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ่อแรก

- เติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเติมอากาศ ในกรณีที่การเติมอากาศกระจายไม่ทั่วถึงในบ่อบำบัด ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนมีปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับของเสียที่มีอยู่จริง หรือกรณีที่เครื่องเติมอากาศเสียรอซ่อม เครื่องเติมอากาศกำลังต่ำ บ่อเติมอากาศลึกมาก ( เกิน 3 เมตร ) จุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนไปย่อยสลายไม่ได้

- เติมที่บ่อพักน้ำทิ้ง กรณีที่ตะกอนส่วนเกิน ( Excess  Sludge ) ตกค้างในปริมาณมาก ค่า BOD , SS , TDS ยังคงมีค่าสูง นำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยบำบัดซ้ำ ( Retreatment )

- ใช้บำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ จะได้ประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นบ่อเกรอะและบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ ซึ่งในบ่อเกรอะเป็นจุดอับอากาศออกซิเจน กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนทำงานไม่ได้ เพราะไม่มีออกซิเจนในบ่อเกรอะ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถทำงานย่อยสลายได้ดี ใช้เป็นประจำจะช่วยลดส้วมเต็มง่าย ลดกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมาทดแทนและเสริมจุดอ่อนของกลุ่ม, จุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน กรณีที่ในระบบบำบัดหรือในบ่อบำบัดมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียที่ใช้ออกซิเจนมีปริมาณน้อย ซึ่งสังเกตได้จากค่าพารามิเตอร์ เช่น ค่า BOD , SS , TDS ยังคงสูง กรณีเช่นนี้ต้องเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายเข้าไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด ในการแปรสภาพสสารต่างๆที่เจือปนและปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียจากทุกๆแหล่งต้องอาศัยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียเท่านั้น ซึ่งยังไม่มีสิ่งใดมาทดแทนหรือแทนที่ในการแปรสภาพของสสารได้ในปัจจุบัน ยังคงเป็นหน้าที่ของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายต่อๆไป

     

ภาพบนและภาพล่างเป็นปฏิกิริยาการบำบัดน้ำเสีย ( ย่อยสลายของเสีย ) ของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยน์ในการย่อยสลายทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนกับกลุ่มจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย 

     

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) สำหรับบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม ใช้บำบัดน้ำเสียแล้วจะมีกลิ่นหอมทันที นำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปบำบัดน้ำเสียจะได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นกำจัดกลิ่นในเวลาเดียวกัน โปรดระวังของลอกเลียนแบบจุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเรา เราเป้นเจ้าแรกและเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบ ตอบโจทย์การบำบัดน้ำเสียที่ระบบบำบัดมีปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนไม่เพียงพอ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทดแทนได้ทันที เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเข้าไปในระบบได้มากตามความต้องการทันที เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นหรือจุลินทรีย์ดับกลิ่น ใช้จุลินรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสียได้ประโยชน์อย่างน้อย 2 ประการคือ การบำบัดน้ำเสีย การย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย และการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นน้ำเน่าเสีย ดับกลิ่นน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นในบ่อบำบัด ใช้แล้วกลิ่นหอมทันทีต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น โปรดระวังของลอกเลียนแบบ รู้ลึกและรู้จริงในเรื่องการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ต้องที่นี่.. เราให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆกับลูกค้าทุกๆท่านที่สั่งซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปจากที่นี่...รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาเกิดขึ้นปรึกษาได้ฟรีๆ

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบ

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  แกลลอนละ  1,200 บาท

       จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ        

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น....           

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...