จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ มีปัญหาส้วมเหม็น บ่อส้วมเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น แก้ไขได้ง่ายด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ดับกลิ่นส้วมเหม็น ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นบำบัดกลิ่นทุกๆชนิด
ReadyPlanet.com
ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น

        

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ใช้ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ได้ทุกๆชนิดและทุกๆประเภท นำไปใช้ในบ่อส้วม ( บ่อเกรอะ ) จะได้ประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นบ่อส้วม ( ดับกลิ่นบ่อเกรอะ ) ที่ส่งกลิ่นเหม็นและการบำบัดน้ำเสียในบ่อส้วมในเวลาเดียวกันทันที ( ทั้งดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย ) จะมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

   บ่อส้วมเหม็น ( บ่อเกรอะเหม็น )แก้ไขอย่างไร ?

 บ่อส้วม ( บ่อเกรอะ ) คือบ่อรับของเสียที่เป็นสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย( อุจจาระและปัสสาวะ )ที่ไปจากชักโครกหรือคอห่านหรือโถส้วมจากห้องส้วมหรือห้องน้ำ บ่อส้วมก็คือ บ่อเกรอะ นั่นเอง อุดมไปด้วยสิ่งปฏิกูลและกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย ก๊าซพิษ บ่อส้วมหรือบ่อเกรอะเป็นแหล่งที่อับอากาศ จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียมีปริมาณน้อย โดยเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจะดำรงชีพอยู่ไม่ได้ เพราะไม่มีออกซิเจนเพียงพอในการดำรงชีพและการย่อยสลายของเสียต่างๆ จะมีก็เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน แต่มีปริมาณน้อยเช่นกัน ในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะจะมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่สร้างมลพิษและมลภาวะที่ทำให้เกิดปัญหากลิ่นในปริมาณมาก ( กลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษ ) ของเสียและกลิ่นเน่าเหม็นก็มาจากจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษนี้ส่วนหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาเรื่องบ่อส้วมเหม็นหรือบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น นอกจากการแก้ปัญหาในเรื่องกลิ่นแล้ว ยังต้องแก้ปัญหาในเรื่องของการบำบัดของเสียหรือน้ำเสียในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะอีกเรื่องหนึ่ง เพราะบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะจะมีทั้งของเสียที่เป้นตะกอน ตะกรัน จำนวนมากรวมทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์นานาชนิด จึงต้องพึ่งพาอาศัยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นดับกลิ่นจากธรรมชาติมาช่วยแก้ไขปัญหานี้เป้นหลัก

จุลินทรีย์ที่ใช้ในบ่อส้วม ( บ่อเกรอะ )

สำหรับจุลินทรีย์ที่จำเป็นต้องใช้ในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ เพื่อแก้ปัญหาทั้งการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นและการบำบัดน้ำเสีย จะมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  .-

1. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการย่อยสลายของเสียต่างๆ ชนิดที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาและการดำรงชีพ ( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียชนิดที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ) 

2. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการย่อยสลายของเสียต่างๆ ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาและการดำรงชีพ ( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน ) 

ในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะจะมีจุลินทรีย์หลากหลายกลุ่ม แต่จะมีมากคือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษ สร้างปัญหามลภาวะและมลพิษ ดังนั้น ในการแก้ปัญหาดังกล่าว เราจึงต้องเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเข้าไปในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะให้มากกว่าจุลินทรีย์ที่ให้โทษที่มีอยู่ในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ ซึ่งก็คือ การใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ทั้ง 2 กลุ่มด้านบนมาทำการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียต่างๆ ให้มีโมเลกุลเล็กลงเรื่อยๆ จนแปรเปลี่ยนสภาวะของเสียที่เป็นสสารกลายไปเป็น น้ำ พลังงงาน และก๊าซต่างๆ

การนำจุลินทรีย์มาใช้งานในบ่อส้วม ( บ่อเกรอะ )

อย่างที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่จะนำมาใช้งานแก้ปัญหาในเรื่องของการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย(ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อส้วม ) จะมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่มที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ( Aerobic  Bacteria ) และกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน ( Anaerobic  Bacteria ) ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและดับกลิ่น ในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะเป็นจุดที่ัอับอากาศออกซิเจน ออกซิเจนเข้าถึงได้น้อยมาก บางแห่งไม่มีออกซิเจนเลย มีแต่ก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ออกซิเจนมีผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีออกซิเจนหรือออกซิเจนมีปริมาณน้อย การจะใช้เครื่องเติมอากาศในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะจะไม่เหมาะสม เพราะจะสร้างปัญหากลิ่นฟุ้งกระจายอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น การแก้ไขปัญหานี้จึงไปที่ตัวเลือกที่ 2 นั่นก็คือ ใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะอยูได้ทั้งในสภาวะมีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน และไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ทั้งการย่อยสลายของเสียและการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อส้วม(บ่อเกรอะ) ในธรรมชาติและในบ่อส้วมก็มีจุลินทรีย์กลุ่มนี้อยู่แล้ว แต่มีปริมาณที่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับของเสียที่เกิดขึ้นจริง ไม่สมดุลกับของเสีย ดังนั้น จึงเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นขึ้น ในการสร้างจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนนี้ขึ้นมา ส่วนใหญ่จะนิยมสังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการ แต่ทำได้ค่อนข้างจะยาก จึงมีนักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์จุลินทรีย์กลุ่มที่ให้ประโยชน์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนขึ้นมาใช้ในงานด้านต่างๆ รวมทั้งนำมาใช้ในการย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) และการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น ซึ่งเรารู้จักกันในนาม จุลินทรีย์อีเอ็ม ( em ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาทั้งการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ) และการบำบัดกลิ่นดับกลิ่น สามารถสังเคราะห์มาใช้งานได้ง่ายในปัจจุบัน จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้ในงานหลายๆด้าน ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา พัฒนามาจากจุลินทรีย์อีเอ็มเดิม สังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติโดยตรง เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมาจากธรรมชาติ  เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ใน 2  เรื่องหลักๆ ดังต่อไปนี้คือ .- 

1. นำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากทุกๆแหล่ง สามารถใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ( ในทั้ง 6 ระบบบำบัด ) 

2. นำไปใช้ในการดับกลิ่น ( บำบัดกลิ่น ) ไม่พึงประสงค์ต่างๆทุกๆชนิดทุกๆประเภทที่เกิดจากสารอินทรีย์

ในบ่อส้วม ( บ่อเกรอะ ) จะมีมีแต่สารอินทรีย์แทบทั้งนั้น ทั้งอุจจาระและปัสสาวะ ( ที่ไปจากมนุษย์ )

  การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama )ดับกลิ่นบำบัดกลิ่น 

วิธีการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าแก้ไขปัญหาบ่อส้วมเหม็นหรือดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น ( บ่อเกรอะเหม็น ) ทำได้ 2  วิธีดังต่อไปนี้.-

1. โดยการเทจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในโถส้วมหรือชักโครก แล้วกดชักโครกหรือราดน้ำได้เลย ปริมาณที่ใช้ในแต่ละครั้งไม่ควรน้อยกว่า  1  ลิตรขึ้นไปจึงจะได้ผลดี วิธีนี้จะได้รับประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นชักโครกหรือคอห่านด้วย และการทำความสะอาดชักโครกคอห่าน ทำความสะอาดท่อลำเลียงของเสียสิ่งปฏิกูลที่ไปจากชักโครกและคอห่าน ซึ่งทั้งหมดก็จะลงไปรวมกันที่บ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ

2. โดยการเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่บ่อส้วม ( บ่อเกรอะ ) โดยตรง วิธีนี้อาจจะยุ่งยากในการเปิดบ่อส้วม แต่เป็นการเติมแบบตรงจุดที่มีปัญหากลิ่น ซึ่งจะดับกลิ่นได้รวดเร็วขึ้น สามารถเติมได้มากตามความต้องการ แต่ไม่ควรเติมน้อยจนเกินไป ให้ดูที่ขนาดของบ่อส้วม ถ้ามีขนาดใหญ่ก็เติมมากขึ้น ถ้ามีขนาดเล็กก็เติมครั้งละ 1-5  ลิตร  สามารถเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าบ่อยได้ตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาทั้งการดับกลิ่นและการย่อสลายของเสียสิ่งปฏิกูลต่างๆตะกรันแขวนลอยในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะให้มีขนาดเล็กลง

มีปัญหาบ่อส้วมเหม็น ( บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น )หรือส้วมเหม็น ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นบำบัดกลิ่นส้วม เป็นธรรมชาติบำบัด 100% ( ไม่ใช้สารเคมี ) กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ได้ประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นแบบธรรมชาติ และการบำบัดน้ำเสีย ( ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อส้วม )ในบ่อส้วมบ่อเกรอะในเวลาเดียวกันทันที เป็นจุลินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติโดยตรง ( สังเคราะห์ขึ้น ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ผู้นำจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย โปรดระวังของลอกเลียนแบบของเรา ของแท้ต้องที่นี่เท่านั้น เราจำหน่ายมามากกว่า  10  ปี จนถึงปัจจุบัน

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อส้วม ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200   บาท

ขนาดบรรจุ  แกลลอน  20   ลิตร  ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร )

   จัดส่งและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาฟรีๆทั่วประเทศ         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...