จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้แล้วกลิ่นหอมทันที ใช้จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในเวลาเดียวกัน
ReadyPlanet.com
จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น

              

การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะนำจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียไปใช้งาน ควรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่จะนำไปใช้งานในแต่ละด้าน การใช้เป็นและใช้ถึง ใช้อย่างถูกต้องและตรงจุด จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานจริง

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ใช้ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ ใช้บำบัดน้ำเสียได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ในบ่อบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกันทันที...

         การนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้งานในแต่ละด้าน

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาจากธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งวิเศษใดๆ การนำไปใช้งานในแต่ละด้านหรือแต่ละเรื่องต้องเหมาะสมและถูกต้องจึงจะได้ผลดี ถ้าใช้ไม่ถูกจุดก็แก้ปัญหานั้นๆไม่ได้ ต้องไปดูที่ปัญหาว่ามีปัญหาในเรื่องใด ต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ตรงจุดจึงจะนำจุลินทรีย์เข้าแก้ปัญหาได้ ทั้งในเรื่องของการนำไปใช้ในการดับกลิ่นหรือบำบัดกลิ่น และการนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ต้องรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและจะนำจุลินทรีย์ไปใช้แก้ไขปัญหาอย่างไร ไม่ใช่สักแต่ว่าจะใช้จุลินทรีย์ แต่ไม่เข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น การปรับใช้งานอย่างถูกต้องและถูกวิธี ย่อมได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ที่นี่เราจะถามปัญหาของลูกค้าก่อนเสมอ วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขให้ ใช้ของไม่เป็นและใช้ไม่ถูกจุดก็แก้ปัญหาไม่ได้ ความยากง่ายของการแก้ปัญหาในแต่ละด้านอยู่ในจุดนี้ เหมือนกรณีการรักษาคนไข้ ซึ่งแพทย์ต้องซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน แล้ววิเคราะห์ปัญหาต่างๆก่อนจะออกมาเป็นคำวินิจฉัยโรค การแก้ปัญหาเราเน้นหลักการทางวิทยาศาตร์มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทุกๆท่าน การใช้งานจุลินทรีย์เป็นและใช้ถึงจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้

         

    จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม เน้นการใช้ประโยชน์ใน  2  เรื่องหลักๆ ดังต่อไปนี้ .- 

1. นำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย สามารถใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด น้ำเสียจากทุกๆแหล่ง เป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆ ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ไม่ดึงและไม่แย่งออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ทนแรงต้านทานจากสภาวะแวดล้อมที่วิกฤตในบ่อบำบัดน้ำเสียได้ดี เช่น  ในน้ำเสียมีค่าออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำต่ำมาก ( ค่า DO ต่ำมาก ) หรือกรณีที่ในน้ำเสียมีค่า pH ต่ำมาก ( น้ำเสียเป็นกรด ) หรือ สูงมาก ( น้ำเสียเป็นด่างสูง ) ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนอยู่ไม่ได้ ( ตายยกบ่อบำบัด ) แต่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถทนแรงต้านทานสภาวะแวดล้อมที่วิกฤเช่นนี้ได้ ทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียได้ตามปกติ อยู่ได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน เพราะเป็นจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย

1.1 จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียได้มากขึ้น (กว่าเดิมที่มีอยู่ ) และปฏิกิริยาการย่อยสลายเกิดเร็วขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะระบบบำบัดที่มีปัญหาในเรื่องมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบมีปริมาณน้อย หรือระบบล้มเหลวบ่อยๆ ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งบางค่าหรือหลายๆค่าไม่ผ่านเกณฑ์ อันเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิคและปัญหาสิ่งแวดล้อมในระบบบำบัดน้ำเสียวิกฤต เช่น ค่า DO ต่ำ , ค่า pH ต่ำมากหรือสูงมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก หรือกรณีที่น้ำเสียมีมากกว่าปกติ ( Overload ) แต่ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายเท่าเดิม ทำให้บำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสีย ) ไม่ทันเวลา ทำให้ของเสียไม่ถูกย่อยสลาย( บำบัด ) ได้ทั้งหมด มีของเสียและนำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดตกค้าง ผลคือทำให้ค่ามาตรฐานน้ำบางค่าหรือหลายค่าในบ่อรับน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ 

1.2 เสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบบำบัดมีน้อย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าช่วยทดแทนได้ เพราะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย( บำบัดน้ำเสีย ) ได้เช่นเดียวกันกับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ( Activated  Sludge : AS ) ซึ่งระบบนี้จะดึงกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจากธรรมชาติมาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ( ย่อยสลายของเสีย ) กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนนี้ อาจทำให้ปริมาณจุลินทรีย์ลดลงหรือตายยกบ่อบำบัดได้ในบางปัญหา เช่น กรณีค่า DO ต่ำ หรือปัญหาค่า pH ต่ำมากหรือสูงมาก และยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากมายที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีพของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจึงมาปิดจุดอ่อนเหล่านี้เพื่อให้ระบบบำบัดรันต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 

การนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้งานบำบัดน้ำเสียได้ทั้งในสภาวะที่น้ำเสียนั้นๆไม่มีออกซิเจน และน้ำเสียที่มีออกซิเจนละลายอยู่ แต่จะไม่มีการดึงออกซิเจนมาใช้ในปฏิกิริยา  ปฏิกิริยาการบำบัดน้ำเสีย(ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย) จะเกิดขึ้นตามสมการจำลองด้านล่าง

      

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสีย(บำบัดน้ำเสีย)ของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มาจะเหมือนกันกับการบำบัดน้ำเสียด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ( Aerobic  Bacteria ) ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย(ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย)ชนิดที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก เหตุเพราะสามารถดึงมาใช้ได้ง่ายกว่ากลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจน ( Anaerobic  Bacteria   ) แต่ก็มีจุดอ่อนอยู่หลายจุด ถ้าออกแบบระบบสิ่งแวดล้อมได้ไม่ดีพอ หรือกรณีเกิดวิกฤตขึ้นในระบบบำบัด กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจะมีปัญหา จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะทำงาน(ปฏิกิริยาย่อยสลาย) ได้ในทุกๆที่และทุกๆระบบบำบัด มีความทนทานและต้านทานกับสภาวะแวดล้อมที่วิกฤตได้ ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักที่ไม่สามารถทนกับสภาวะแวดล้อมที่วิกฤตได้ นี่คือจุดเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราที่ไปแก้ปัญหาปิดจุดอ่อนของการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาล้มเหลวบ่อยๆ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าแก้ปัญหาการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียในจุดใด ?

 กับระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาดังต่อไปนี้

- ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย(จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย) มีปริมาณน้อย(เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำเสียที่มีปริมาณมากกว่า) ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆติดตามมา ทั้งค่ามาตรฐานน้ำทิ้งแต่ละค่าไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด กลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายติดตามมา สาเหตุเพราะปฏิกิริยาการย่อยสลายเกิดขึ้นน้อย อันเนื่องมาจากมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบมีน้อย ต้องเติมหรือเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายไปทดแทนเข้าไปในระบบ

- เครื่องเติมอากาศมีปัญหา ( Aerator ) เช่น เครื่องเสียบ่อยๆ หรือ กำลังการเติมอากาศไม่เพียงพอ ( กำลังแรงม้าหรือกำลังวัตต์ต่ำเกินไป ) น้ำเสียมีปริมาณมากและบ่อบำบัดมีขนาดใหญ่ แต่ใช้เครื่องเติมอากาศกำลังแรงม้าต่ำ ซึ่งไม่สมดุลกัน จะผลิตออกซิเจนป้อนน้ำเสียและป้อนให้กับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักทำได้น้อยลง หรือกรณีที่การเติมออกซิเจนได้ไม่ทั่วถึงทั้งบ่อบำบัดก็มีปัญหาเช่นกัน จุดที่วางเครื่องเติมอากาศ บ่อบำบัดไม่ควรลึกเกิน 3 เมตรเป็นต้น

- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียมีปริมาณน้อย ( ค่า DO ต่ำ ) โดยทั่วๆไปในน้ำเสียค่า DO ไม่ควรต่ำกว่า 2 mg/l ถ้าค่าDO ต่ำกว่านี้จะมีผลกระทบต่อกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนทันที ยิ่งค่า DO เป็น ศูนย์ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักอาจตายยกบ่อได้ตลอดเวลา การเติมอากาศจึงเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อการดำรงชีพและการทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน เติมออกซิเจนได้มากเพียงพอหรือไม่ เติมได้ทั่วถึงทั้งบ่อหรือไม่ นี่คือปัญหาที่พบบ่อยๆของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ( ระบบ AS : Activated  Sludge ) ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมมากที่สุด ( มากกว่า 90% เป็นระบบบำบัดแบบเติมอากาศ AS ) เหตุผลที่ต้องมีการเติมอากาศออกซิเจนลงในน้ำเสียก็คือ ต้องการให้น้ำเสียนั้นมีออกซิเจนเพียงพอ และให้จุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนนำไปใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและการดำรงชีพของจุลินทรีย์เอง

- สิ่งแวดล้อมในบ่อบำบัดมีปัญหา เช่น น้ำเสียนั้นๆมีค่า pH ต่ำมาก หรือมีค่า pH สูงมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักทันที วิกฤตเช่นนี้อาจทำให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนตายยกบ่อได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจเช็คค่า pH อยู่เป็นประจำ กรณีที่จุลินทรีย์ย่อยสลายมีปัญหาตายยกบ่อหรือมีปริมาณน้อย สามารถสังเกตทางกายภาพได้ด้วยวิธีสังเกตในเรื่องกลิ่นของน้ำเสีย ถ้ามีกลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายความว่า จุลินทรีย์อาจตายยกบ่อบำบัดหรือมีปริมาณน้อยมาก จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น ตัวแปรที่สำคัญมากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายก็คือ จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย(จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย) ทุกๆระบบบำบัดจะขาดซื่งจุลินทรีย์ย่อยสลายไม่ได้โดยเด็ดขาด คุณภาพน้ำทิ้งจะผ่านหรือไม่ผ่าน คุณภาพน้ำทิ้งจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวแปร(จุลินทรีย์ย่อยสลาย)ตัวนี้เป็นหลัก

- สารเคมีบางชนิดอาจทำอันตรายต่อจุลินทรีย์ได้ตลอดเวลา ดังนั้น จึงไม่ควรทิ้งสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายลงในระบบบำบัดอย่างเด็ดขาด เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก หรือในกรณีที่มีการใช้สารที่เป็นกรดอ่อนๆ หรือสารที่เป็นด่างแก่ จะส่งผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียได้ น้ำเสียส่วนใหญ่จะมีความเป็นกรด ( จากสารอินทรีย์ ) ยกเว้นน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสารเคมีหรือใช้สารเคมี

ที่กล่าวมาทั้งหมดจะเป็นปัญหาบางส่วนที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสียเท่านั้น ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่ไม่ได้นำมากล่าวไว้ในที่นี้ โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเทคนิคของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียและประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง  ระบบบำบัดน้ำเสียใดมีประสิทธิภาพดีหรือมีประสิทธิภาพด้อยในการบำบัดน้ำเสีย สามารถดูผลลัพธ์ได้จากค่ามาตรฐานน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์ทุกๆค่าหรือไม่ นี้คือตัวตัดสินของการบำบัดน้ำเสีย ( ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง ) 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมาแก้ปัญหาปิดจุดอ่อนที่กล่าวมาเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังช่วยเสริมจุดอ่อนของการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาตามที่กล่าวมาข้างบน กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักสามารถดึงมาใช้งานบำบัดน้ำเสียได้ง่ายก็จริง แต่ควบคุมได้ค่อนข้างยาก ต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างประกอบและเกื้อหนุนเพื่อรักษาจุลินทรีย์กลุ่มนี้ให้มีมากพอและอยู่ในระบบบำบัดตามที่ต้องการ แต่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าไม่มีความยุ่งยาก ไม่ต้องควบคุมใดๆ สามารถเติมมากหรือน้อยได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ใช้  

2. นำไปใช้ในการดับกลิ่น(บำบัดกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดทุกๆประเภทที่กลิ่นนั้นๆมีที่มาหรือเกิดจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิด( ที่มาจากพืชและสัตว์ ) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เด่นๆอีกประการหนึ่งของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า โดยทั่วไปการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกที่โลกอุบัติขึ้นมา ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัดเป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตา ในเวลาต่อมามนุษย์จึงได้คิดค้นสารเคมีมาร่วมบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น ) อีกทางหนึ่ง แต่การใช้สารเคมีดับกลิ่นอาจไม่ปลอดภัยและอาจส่งผลเสียหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ สารเคมีบางชนิดอาจตกค้างในสิ่งแวดล้อมสลายตัวได้ยากเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้จุลินทรีย์บำบัดโดยสิ้นเชิงที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม สลายตัวไปในธรรมชาติโดยไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยสูงกว่าการใช้สารเคมีดับกลิ่น การใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น ) เป็นธรรมชาติบำบัด 100%

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น ( บำบัดกลิ่น ) ใดได้บ้าง ?

- ดับกลิ่นเหม็นที่เกิดจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิด ทั้งมาจากพืชและสัตว์ เช่น ไขมันและน้ำมันที่สะสมกันแล้วส่งกลิ่นเน่าเหม็น เป็นต้น

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น  ฟอร์เดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

                      ฯ  ล  ฯ 

ในการบำบัดกลิ่น กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ถือว่าเป็นคุณสมบัติเด่นๆที่จุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ เปลี่ยนกลิ่นที่เน่าเหม็นให้มีกลิ่นหอมได้รวดเร็วและทันใจ ต้องใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ใช้แล้วกลิ่นหอมทันที ใช้บำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ได้ทุกๆชนิดและทุกๆประเภทที่เกิดจากสารอินทรีย์โดยตรง เป็นธรรมชาติบำบัด 100% ไร้สารเคมีเจือปน ปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ทุกชนิด 

     เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นบำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย จัดส่งทั่วประเทศมามากกว่า 10 ปี บำบัดน้ำเสียแบบมืออาชีพ ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการบำบัดน้ำเสีย ปัญหาทางด้านเทคนิคในระบบบำบัดน้ำเสียและอื่นๆ

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร  ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-3  วันของวันขนส่ง ( ส่งด่วนพิเศษ )          

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...