จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ดูการทำงานของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียอย่างไร
ReadyPlanet.com
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร

     

จุลินทรีย์หรือจุลชีพ( Microorganisms หรือ Bacteria )เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก เป็นสัตว์เซลล์เดียว อาศัยอยู่ตามธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศทั่วๆไปแทบทุกแห่งที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ จุลินทรีย์ทั้งหมดในโลกนี้มี 3  กลุ่มด้วยกันดังต่อไปนี้ .- 

1. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกัน มีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยา จุลินทรีย์กลุ่มนี้มีประมาณ 10% ของจุลินทรีย์ทั้งหมดในโลกนี้

2. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีโทษหรือจุลินทรีย์ที่ให้โทษ ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกัน มีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยา จุลินทรีย์กลุ่มนี้มีประมาณ 10% ของจุลินทรีย์ทั้งหมดในโลกนี้ อาหารที่บูดเน่าเสียหายก็มาจากผลงานของจุลินทรีย์กลุ่มนี้ รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆติดเชื้อแบคทีเรียในพืชและสัตว์ก็เป็นผลงานของจุลินทรีย์กลุ่มนี้

3. กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นกลาง เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เข้าร่วมงานกับกลุ่มใดก็ได้ในทั้ง 2 กลุ่มที่กล่าวมา( กลุ่มที่มีประโยชน์และกลุ่มที่มีโทษ ) ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกัน มีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยา จุลินทรีย์กลุ่มนี้มีมากที่สุดประมาณ 80% ของจุลินทรีย์ทั้งหมดในโลกนี้

   จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกัน มีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยา ต่อไปนี้จึงขอกล่าวถึงจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเพียงอย่างเดียว การบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )เป็นหน้าที่โดยตรงของจุลินทรีย์ย่อยสลาย และเกิดขึ้นตลอดเวลาในธรรมชาติ แต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เพราะจุลินทรีย์มีขนาดเล็ก การย่อยสารอินทรีย์ทุกๆชนิดทั้งพืชและสัตว์ล้วนต้องอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งสิ้น เช่น การย่อยสลายเศษพืชผัก ซากพืชซากสัตว์ให้กลายไปเป็นปุ๋ยก็ล้วนต้องใช้จุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายให้มีขนาดเล็กลงทั้งสิ้น ในน้ำเสียก็เช่นกัน น้ำเสียจะมีสารปนเปื้อนเจือปนอยู่ ซึ่งมีทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์เจือปนอยู่ในน้ำเสีย ในการกำจัดสารเหล่านี้ออกจากน้ำเสีย ถ้าสารที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียมีขนาดใหญ่ก็จะกำจัดออกได้ง่ายด้วยวิธีการทางกายภาพ เช่น การกรอง การตกตะกอน เป็นต้น แต่ถ้าสารที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียมีขนาดเล็กมาก วิธีการทางกายภาพไม่สามารถกำจัดสารเหล่านี้ออกจากน้ำเสียได้ ตัวที่จะกำจัดสารเหล่านี้ออกจากน้ำเสียได้ก็คือ ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย เป็นกระบวนการกำจัดของเสียต่างๆออกจากน้ำเสียขั้นสุดท้าย เพื่อแปรสภาพของเสียที่เป็นสสารเปลี่ยนไปเป็น น้ำ พลังงาน และก๊าซ ในที่สุด ตามสมการจำลองด้านล่าง

       

สำหรับจุลินทรีย์ที่จะใช้ในการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย )จะต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียตามที่กล่าวมาด้านบน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่มหรือ 2 ชนิด คือ จุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยา และอีกชนิดหนึ่งคือ จุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาและการดำรงชีพ จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั่วไปจะมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่มหรือ 2 ชนิดนี้ จุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มนี้มีอยู่ในธรรมชาติทั่วๆไป แต่เราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะมันมีขนาดเล็กมาก

 จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายอย่างไร? 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนกับกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งสองกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ในการย่อยสลายของเสียต่างๆที่เจือปนและปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย( บำบัดน้ำเสีย )เพื่อกำจัดของเสียต่างๆออกจากน้ำเสีย( แยกของเสียต่างๆออกจากน้ำเสีย )โดยการกินของเสียที่มีอยู่ในน้ำเสียแล้วสลายตัวไปในที่สุด ผลลัพธ์ของปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียในน้ำเสียเป็นไปตามสมการด้านบน ที่สุดของการย่อยสลายของเสียโดยจุลินทรีย์ย่อยสลาย บรรดาของเสียต่างๆที่เป็นสสารก็จะแปรสภาพเปลี่ยนไปเป็น น้ำ พลังงาน และก๊าซในที่สุด ปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียจะเกิดขึ้นตลอดเวลาซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีจุลินทรีย์ย่อยสลายและของเสีย จุลินทรีย์ย่อยสลายจะเป็นตัวแยกของเสียที่เป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ออกจากน้ำเสียโดยวิธีการกินของเสียเข้าไป และหลั่งเอ็นไซม์มาย่อยสลายของเสียที่กินเข้าไป แล้วก็สลายตัวไปในธรรมชาติไม่มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม นี่คือกระบวนการย่อยสลายของเสียของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายหรือจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย เป็นการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ และเป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุด ที่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ทุกชนิด การย่อยสลายของเสียด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลาย สสารแต่ละชนิดจะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายที่แตกต่างกัน สารใดที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานขึ้น สารใดที่มีขนาดเล็กก็จะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายน้อยลงตามไปด้วย บรรดาของเสียต่างๆไม่ล้นโลกใบนี้ก็เป็นผลงานโดยตรงของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลาย จึงได้ชื่อว่า จุลินทรีย์รักษ์โลก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอมในตัว จึงเป็นจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย ช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้แก้ปัญหาในยามที่ระบบบำบัดขาดแคลนจุลินทรีย์ย่อยสลาย ที่นี่..เราให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีกับลูกค้าที่ซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ 1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง ( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล )         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...