จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ การบริหารจัดการ การดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไปที่ควรปฏิบัติเป็นประจำ
ReadyPlanet.com
การดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

    

สิ่งที่ต้องบริหารจัดการเป็นประจำในระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนใหญ่ต้องมีผู้ที่ควบคุมดูแลบำรุงรักษา นอกจากไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียเลย ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะนิยมสร้างเป็นแบบเติมอากาศลงไปในน้ำเสีย หรือเรียกว่า ระบบ AS ( Activated  Sludge ) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศนี้ยังแยกย่อยออกไปอีกหลายระบบ แต่จุดที่สำคัญของระบบนี้จะต้องมีการเติมอากาศลงไปในน้ำเสีย เพื่อให้น้ำเสียมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอสำหรับจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนนำไปใช้งาน ในการบริหารจัดการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ดีอย่างต่อเนื่องนั้น ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆแห่ง เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสียมีค่อนข้างมาก โดยเฉพาะปัญหาใหญ่คือ ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านเทคนิคในระบบบำบัดรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆในระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS ซึ่งจะประกอบไปด้วย บ่อรับน้ำเสียรวม บ่อเติมอากาศ และบ่อตกตะกอนพักน้ำทิ้ง อย่างน้อยระบบบำบัดน้ำเสียต้องมี 3 บ่อขึ้นไป ตามภาพจำลองด้านล่างเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย AS ของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป

  

ตัวอย่างระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS ตามอาคารชุดคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงานทั่วๆไป จะประกอบไปด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียอย่างน้อย 3 บ่อขึ้นไป ในการบริหารจัดการหรือการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดจะต้องปฏิบัติเป็นงานประจำเหมือนกรณีการบริหารงานทั่วๆไป ถ้าขาดการดูแลและบำรุงรักษได้ไม่ดีเมื่อใด ก็จะเกิดปัญหาติดตามมาทันที โดยเฉพาะปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์บางค่าหรือหลายๆค่าพร้อมๆกัน และอาจเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเป็นประจำ

1 ) ค่า BOD สูง มีผลเสียหรือผลกระทบอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ถ้าค่า BOD สูงมาก แสดงให้ทราบว่าในน้ำเสียมีสารอินทรีย์เจือปนและปนเปื้อนอยู่สูงมาก น้ำจะเน่าเสียได้รวดเร็ว และจุลินทรีย์ย่อยสลายไม่ทันกับของเสียที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย ส่งผลให้ออกซิเจนในน้ำเสียลดลงอย่างต่อเนื่อง น้ำจึงเกิดการเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นติดตามมา คุณภาพน้ำทิ้งมาตรฐานทั่วๆไปค่า BOD จะอยู่ที่ไม่เกิน 20 mg/l ถ้าค่า BOD ของน้ำเสียมากกว่า 100 mg/l ขึ้นไป น้ำเสียจะเริ่มมีกลิ่นเหม็นเป็นสีดำ 

2 ) ค่า  DO ต่ำ( ต่ำกว่า 2  mg/l )มีผลกระทบอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ถ้าค่า DO หรือค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นๆต่ำกว่า 2 mg/l เมื่อใด จะเกิดปัญหาขึ้นกับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียชนิดที่ใช้ออกซิเจนทันที ปริมาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนจะลดลงเรื่อยๆ( ขยายตัวหรือขยายเซลล์ไม่ได้ )เพราะไม่สามารถดึงออกซิเจนในน้ำเสียมาใช้งานได้( ออกซิเจนในน้ำเสียมีปริมาณน้อย )ยิ่งถ้าค่า DO เป็นศูนย์( DO = 0 )เมื่อใด เมื่อนั้นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย )ชนิดที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักก็ตายยกบ่อได้ตลอดเวลา ดังนั้น ค่า DO จึงมีความสำคัญต่อระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆแห่ง โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS จึงต้องมีการตรวจสอบค่า DO ของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เป็นประจำ

3 ) ค่า  pH สูงมากๆ หรือ ต่ำมากๆ มีผลกระทบอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย โดยทั่วไปค่ามาตรฐาน pH ของระบบบำบัดน้ำเสียจะอยู่ประมาณ  5 - 9 ไม่ควรต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้ เพราะจะไปกระทบการการดำรงชีพของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบบำบัดได้ จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเจริญเติบโตและขยายตัวได้ดีในช่วงค่า pH  5 - 9 ถ้าค่า pH ต่ำมากๆ หรือ สูงมากๆจะส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในระบบบำบัดทันที กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจนตายยกบ่อได้ทุกเมื่อ ซึ่งสามารถสังเกตในเบื้องต้นได้จากกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเสียในบ่อบำบัดและสีน้ำเสียจะมีสีดำ

สิ่งที่พึงปฏิบัติเป็นงานประจำในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียมีดังต่อไปนี้ .-

1. เช็คค่า BOD ในทุกๆวันด้วยเครื่องดิจิตัล BOD Meter ซึ่งจะทำให้เราทราบค่า BOD ในเบื้องต้นทันที ทำไมต้องเช็คค่า BOD ทุกวัน? จะทำให้เรารู้ว่าคุณภาพน้ำเสียเป็นอย่างไร ถ้า BOD สูงมาก แสดงให้รู้ว่าน้ำเสียมีสารอินทรีย์เจือปนมาก และต้องทำการแก้ไขปัญหาทันที ก่อนที่น้ำจะเน่าเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้น เพราะจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียไม่ทัน ส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งในส่วนของ BOD ไม่ผ่านเกณฑ์ BOD ทำให้รู้ถึงความเป็นไปของระบบบำบัดน้ำเสียได้หลายอย่าง เช็คค่า BOD ในบ่อพักน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย และในบ่อเติมอากาศ ( 2 จุด )หรือจะวัดค่าทุกๆบ่อก็ได้ เพื่อนำมาเปรียบเทียบก่อนหลังบำบัด จะเป็นข้อมูลประกอบได้ดี

2. เช็คค่า DO หรือปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นๆ ค่า DO มีความหมายอะไรกับระบบบำบัด ? เนื่องจากระบบบำบัดแบบ AS จะใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเป็นหลัก และจุลินทรีย์ที่นำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน( Aerobic  Bacteria ) ดังนั้น ถ้าในน้ำเสียไม่มีออกซิเจนเลยหรือมีออกซิเจนน้อย จุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนกลุ่มนี้ก็อยู่ไม่ได้ เจริญเติบโตและขยายตัวไม่ได้ เพราะขาดออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ) ค่า DO จึงมีความหมายและมีความสำคัญอย่างมากในระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS การเช็คค่า DO อยู่เป็นประจำจะทำให้เรารู้ถึงความเป้นไปของระบบบำบัดน้ำเสียของเรา ถ้าเกิดปัญหาค่าออกซิเจนต่ำลงในบ่อเติมอากาศ เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ก่อนที่น้ำเสียจะเกิดวิกฤต นี่คือความสำคัญของการเช็คค่า DO  สามารถใช้  Digital DO Merter ได้ทันที ทราบผลในเบื้องต้นทันที ให้เช็คค่า DO ในบ่อเติมอากาศ ค่า DO ต้อง >= 2 mg/l ขึ้นไป

3. เช็คค่า pH เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งโดยทั่วไปค่า pH จะอยู่ที่ 5-9  ถ้าค่า pH ต่ำกว่านี้มากๆ หรือสูงกว่านี้มากๆ จะส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนทันที ถ้าค่า pH ต่ำมากๆ  หรือสูงมากๆ จะทำให้จุลินทรีย์กลุ่มนี้( กลุ่มที่ใช้ออกซิเจน )ตายยกบ่อบำบัดได้ทุกเมื่อ ให้เช็คค่า pH ในบ่อเติมอากาศเป็นหลัก หรือจะเช็คทุกๆบ่อบำบัดก็สามารถทำได้ไม่เสียหายใดๆ ควรตรวจเช็คในทุกๆวัน

โดยทั่วๆไปควรเช็คทั้ง 3 ค่านี้เป็นประจำทุกๆวัน เพื่อติดตามผลความเป็นไปของระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ส่วนใหญ่จะละเลยในจุดนี้ ทำให้ผลติดตามมาคือ ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ ถูกปรับจากทางราชการ ต้องเสียค่าใช้จ่ายแก้ไขระบบเพิ่มมากขึ้น การเช็คค่าทั้ง 3 ค่าที่กล่าวมาของระบบบำบัดน้ำเสียเปรียบเสมือนการเช็คสุขภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของเรานั่นเอง ซึ่งจะทำให้เรารู้ถึงปัญหาและความเป็นไปของระบบบำบัดและแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาเมื่อเกิดปัญหาค่าใดค่าหนึ่งผิดปกติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด การเตรียมการและระมัดระวังการเกิดปัญหาขึ้นในภายหลังจะดีกว่าต้องมาแก้ปัญหาในภายหลัง

       จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย( บำบัดน้ำเสีย )ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน และยังมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่กลิ่นนั้นๆเกิดจากสารอินทรีย์เราได้พัฒนาให้จุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีกลิ่นหอม เพื่อประโยชน์นำไปใช้งานบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น ช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แก้ปัญหาระบบบำบัดหรือบ่อบำบัดมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายน้อย หรือกรณีระบบบำบัดมีปัญหาล้มเหลวบ่อยๆ ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเป็นบางค่าหรือหลายๆค่า เป็นต้น ที่นี่เราจะช่วยลูกค้าในการแก้ปัญหาด้วยการให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆ กับลูกค้าของเราทุกๆท่าน ทั้งปัญหาทางเทคนิคในระบบบำบัด และปัญหาการบำบัดน้ำเสีย การแก้ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งบางค่าไม่ผ่านเกณฑ์แก้อย่างไร? และแก้ตรงจุดไหน? ซึ่งต้องใช้ทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาในระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสียที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถต้านทานภาวะวิกฤตในบ่อบำบัดน้ำเสียได้ดี ถึงแม้ค่า pH จะต่ำกว่า 5 หรือสูงกว่า 9 ขึ้นไปก็สามารถต้านทานได้ดี ค่า DO = 0 ก็สามารถอยู่ได้ตามปกติ เพราะเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในน้ำเสีย ค่า DO และค่า pH จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อการทำปฏิกิริยาบำบัดน้ำเสีย

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง( เจ้าของโดยตรง ) จำหน่ายมามากกว่า 10 ปี มีลูกค้าประจำกระจายอยู่ทั่วประเทศ โปรดระวังของลอกเลียนแบบของเรา จุลินทรีย์หอมต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ  แกลลอน  20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล )         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...