จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ มีปัญหาบ่อส้วมมีกลิ่นบ่อส้วมเหม็นใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็นบ่อส้วมมีกลิ่นเหม็น กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน
ReadyPlanet.com
บ่อส้วมมีกลิ่นบ่อส้วมเหม็นใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

   

บ่อส้วม( บ่อเกรอะ )มีกลิ่นเหม็น? บ่อส้วมส่งกลิ่นเหม็น? แก้ไขได้ง่ายๆด้วยวิธีธรรมชาติ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติ 100% ดับกลิ่นส้วมเหม็น ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น

บ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ คือ บ่อที่รองรับของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดที่ไปจากห้องน้ำห้องส้วมหรือชักโครก บ่อส้วมหรือบ่อเกรอะมีทั้งชนิดที่เป็นบ่อปูนและถังแซท ที่ใดที่มีห้องน้ำห้องส้วมจะต้องมีบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะสำหรับรองรับของเสียและสิ่งปฏิกูลที่ไปจากห้องน้ำห้องส้วม  บรรดาของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่สะสมกันมากขึ้นเรื่อยๆจะเกิดปัญหาในเรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยเฉพาะกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลในบ่อส้วมจะสร้างปัญหามลภาวะกลิ่นในสิ่งแวดล้อม ตัวที่จะมาบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นรวมทั้งย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ก็คือ จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ แต่ปริมาณของเสียและสิ่งปฏิกูลมีเป็นจำนวนมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในบ่อส้วม การบำบัดไม่ทันกับปริมาณของเสียเกิดขึ้น จึงส่งผลทำให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นขึ้นดังกล่าว วิธีการแก้ไขปัญหานี้ก็ด้วยการเติมหรือเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายและดับกลิ่นลงไปในบ่อส้วมให้มากเพียงพอกับปริมาณของเสีย ตราบใดที่ของเสียและสิ่งปฏิกูลยังคงมีอย่างต่อเนื่องก็จะต้องเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ ของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดที่ไปจากห้องน้ำห้องส้วม ล้วนเป็นสารอินทรีย์ที่ไปจากมนุษย์( อุจจาระและปัสสาวะ ) ตัวที่จะทำลายสารอินทรีย์เหล่านี้ก็คือ จุลินทรีย์ย่อยสลายนั่นเอง

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา มีคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ) และการบำบัดกลิ่น ( ดับกลิ่น )ไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่กลิ่นนั้นๆเกิดมาจากสารอินทรีย์ กรณีที่นำไปใช้ในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมจะให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้. -

1. ช่วยบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ในบ่อเกรอะ( บ่อส้วม ) ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมมาจากของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหลายที่ไปจากห้องน้ำห้องส้วมที่มีชักโครกหรือโถส้วมติดตั้งอยู่ในห้องน้ำห้องส้วม บรรดาของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดจะลงไปรวมกันที่บ่อรับของเสีย( บ่อเกรอะหรือบ่อส้วม ) ในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมจะมีจุลินทรีย์ในธรรมชาติช่วยทั้งในเรื่องของการบำบัดกลิ่นและย่อยสลายของเสียสิ่งปฏิกูลต่างๆ แต่ปัญหาคือปริมาณของเสียและสิ่งปฏิกูลมีมากกว่าปริมาณจุลินรีย์ที่มีอยู่ในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วม ทำให้การบำบัดของเสียได้ไม่สมบูรณ์ จึงเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นและของเสียล้นบ่อเกรอะหรือบ่อส้วม( ส้วมเต็ม ) นี่คือที่มาของปัญหาบ่อเกรอะบ่อส้วมส่งกลิ่นเหม็น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะทำหน้าที่บำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น ) ไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะบ่อส้วม เป็นธรรมชาติบำบัด เพราะเป็นการใช้จุลินทรีย์บำบัดจากธรรมชาติเช่นกัน เพียงแต่เราสามารถสร้างจุลินทรีย์เพื่อบำบัดกลิ่นดับกลิ่นได้มากหรือน้อยตามความต้องการได้( จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นที่สามารถเพิ่มปริมาณได้ทุกเมื่อ ) ในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจนมีน้อยมากหรือทำงานไม่ได้ เพราะไม่มีออกซิเจนในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วม เป็นจุดที่อับอากาศออกซิเจน ในบ่อเกรอะจะอุดมไปด้วยก๊าซพิษนานาชนิด เช่น ก๊าซไข่เน่า( มีพิษ ) ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ ในบ่อเกรอะของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดล้วนเป็นสารอินทรีย์ที่ไปจากมนุษย์ทั้งหมด ดังนั้น การใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )จึงตรงจุดตรงประเด็นมากที่สุด ไม่มีสารเคมีตกค้างในบ่อเกรอะ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นนำมาจากธรรมชาติมีกลิ่นหอม สามารถบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมได้ทันที มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน เป็นการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น ) ที่ต้นเหตุคือการเข้าไปทำปฏิกิริยาบำบัดสารอินทรีย์ที่เป็นของเสีย( ที่ทำให้เกิดกลิ่นขึ้นมา ) ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเหมือนกรณีการบำบัดน้ำเสียตามสมการจำลองด้านล่างนี้ ปฏิกิริยาจากการบำบัดของจุลินทรีย์จะส่งผลทำให้กลิ่นลดลงและหายไปในที่สุด

       

2. ช่วยในเรื่องการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะบ่อส้วม( ย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ ) ซึ่งเป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์ย่อยสลายโดยตรง โดยทั่วไปจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียที่มีอยู่ในธรรมชาติ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจน ( Aerobic  Bacteria )และกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน ( Anaerobic  Bacteria ) ซึ่งจุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ของเสียและน้ำเสียไม่ล้นโลกก็มาจากผลงานของจุลินทรีย์เหล่านี้ ถือว่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์รักษ์โลก ( รักษาโลกไม่ให้ของเสียล้นโลก ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ไม่ว่าในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วมจะมีอากาศออกซิเจนหรือไม่มีเลยก็ตาม จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำงานย่อยสลายของเสียและบำบัดกลิ่นได้ตามปกติ ซึ่งจะแตกต่างไปจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียชนิดที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักที่ขาดออกซิเจนไม่ได้( ถ้าไม่มีอออกซิเจนจะอยู่ไม่ได้ตายยกบ่อ ) ดังนั้น จึงมีการนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่ามาเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วม เพื่อการบำบัดน้ำเสียเพิ่มอัตราการย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลได้มากขึ้น( บำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ )

นี่คือประโยชน์ 2 อย่างในเวลาเดียวกันของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อส้วม(บ่อเกรอะ)หรือบ่อส้วมตามที่กล่าวมา

      เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง( ไม่ใช่ตัวแทน )จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์บำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย จุลินทรีย์ใส่บ่อส้วม(บ่อเกรอะ)ที่มีกลิ่นหอม ให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีกับลูกค้าของเราทุกๆท่าน ทั้งปัญหาทางด้านเทคนิคในบ่อบำบัดน้ำเสียและการนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้ในงานด้านต่างๆ

จุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคา

จุลินทรีย์ใส่บ่อส้วม ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ได้รับของภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง ( แบบด่วนพิเศษ )         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...